Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Υποχρεωτική διαμεσολάβηση & Κτηματολόγιο

Υποχρεωτική διαμεσολάβηση & Κτηματολόγιο
Δικηγορικό Γραφείο

Οδηγός και Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση στον Τομέα του Κτηματολογίου

Περίληψη:

Από τις αρχές Απριλίου του 2022, πριν την κίνηση νομικών ενεργειών για διάφορες κτηματολογικές διαφορές, απαιτείται η συμμετοχή σε μια υποχρεωτική προκαταρκτική συνάντηση διαμεσολάβησης. Αυτή η διαδικασία στοχεύει στην επίλυση των διαφορών εκτός δικαστηρίων, στην αποφόρτιση του δικαστικού συστήματος και στην ταχύτερη διευθέτηση των υποθέσεων ωφελώντας τα εμπλεκόμενα μέρη.

Κατηγορίες διαφορών που υπάγονται στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση:

 • Εφαρμογή σε ευρύ φάσμα κτηματολογικών θεμάτων, όπως:
  • Αναθεώρηση σφαλμάτων στις πρώτες καταχωρίσεις.
  • Εξέταση και διόρθωση λαθών στα στοιχεία καταχώρησης.
  • Διεκδικήσεις ακυρώσεων ή διορθώσεων στις καταχωρίσεις του κτηματολογίου.
  • Αντιρρήσεις και αιτήσεις σχετικά με συμβάσεις ακινήτων και μισθώσεις.

Διαδικασία προσφυγής στη διαμεσολάβηση:

 1. Ενημέρωση από νομικό σύμβουλο για την απαιτούμενη διαδικασία.
 2. Κατάθεση αίτησης στην αρμόδια Αρχή για τον διορισμό ενός διαμεσολαβητή.
 3. Επιλογή διαμεσολαβητή από την εν λόγω Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα της διαφοράς και την τοποθεσία των μερών.
 4. Πραγματοποίηση της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ), όπου τα μέρη συναντώνται με τον διαμεσολαβητή για να συζητήσουν και να εξερευνήσουν δυνατές λύσεις.
 5. Καταγραφή των αποτελεσμάτων της συνάντησης σε πρακτικό, ανεξάρτητα εάν επιτευχθεί συμφωνία ή όχι.

Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην ενθάρρυνση της ειρηνικής και εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος που συνδέεται με τις δικαστικές διαδικασίες.

Η παρούσα ανάλυση αφορά την παράφραση και αναλυτική ερμηνεία των κυριότερων σημείων της ελληνικής νομοθεσίας και οδηγιών σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και την αναβάθμιση του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το νομοθετικό πλαίσιο που καθιερώνεται από τον Νόμο 4640/2019 προβλέπει την επίσημη θεσμοθέτηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Αποσκοπεί στην προώθηση μιας εναλλακτικής και αποτελεσματικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, εκτός δικαστηρίων. Επιπλέον, ο Νόμος 4821/2021 στοχεύει στην εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου, εισάγοντας νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενισχύοντας την ψηφιακή διακυβέρνηση.

Διαβάστε:  Δικηγόρος Θεσσαλονίκη - Δικηγορικό Γραφείο

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για διαμεσολάβηση απαιτεί την επιλογή ενός κατάλληλου διαμεσολαβητή, με εμπειρία σε συγκεκριμένες διαφορές, και τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά ή ψηφιακά, με το κόστος να ανέρχεται σε 150 ευρώ. Η ενεργή συμμετοχή των μερών στη διαδικασία και η διαπραγμάτευση με καλή θέληση είναι κρίσιμη για την επίτευξη λύσης.

Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης περιλαμβάνουν την ταχύτερη επίλυση διαφορών, το χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις δικαστικές διαδικασίες, τη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων, και την ενδυνάμωση των μερών να ελέγχουν την επίλυση της διαφοράς τους.

Σε γενικές γραμμές, η υποχρεωτική διαμεσολάβηση υπόσχεται μια αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ιδιαίτερα σε κτηματολογικές υποθέσεις, προσφέροντας έναν ταχύτερο και οικονομικότερο τρόπο επίλυσης διαφορών, με την πιθανότητα διατήρησης των επαγγελματικών και προσωπικών σχέσεων. Το νομικό πλαίσιο και οι οδηγίες παρέχουν τη βάση για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, ενθαρρύνοντας τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδιώκουν συμβιβαστικές και δίκαιες λύσεις για τις διαφορές τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας