Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Διαζύγιο με ένα κλικ – Άυλο διαζύγιο

Διαζύγιο με ένα κλικ - Άυλο διαζύγιο
Δικηγορικό Γραφείο

Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας στην εποχή μας έχει καταστήσει πιο απλή τη διαδικασία για την εκδοχή συναινετικού διαζυγίου, χωρίς ωστόσο να αλλάξει την ανάγκη για την παρουσία δύο δικηγόρων και ενός συμβολαιογράφου. Αυτοί οι επαγγελματίες διασφαλίζουν την νομική ορθότητα της διαδικασίας. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πραγματοποίηση ενός “διαζυγίου με ένα κλικ”, γνωστού και ως άυλο διαζύγιο, με αποτελεσματικό, γρήγορο και σύντομο τρόπο.

Καταρχάς, απαιτείται η συμφωνία των συζύγων για τη συναινετική λύση του γάμου. Επιπλέον, πρέπει να έχουν συμφωνήσει σε κοινά θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, όπως οι οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά, η επιμέλεια τους και η τοποθέτησή τους. Αφού επιλυθούν αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, η διαδικασία διαζυγίου με ένα κλικ μπορεί να προχωρήσει ως εξής:

Το Διαζύγιο με Ένα Κλικ – Η Διαδικασία

Κατ’ αρχάς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, επιλέγοντας τον κατάλληλο τρόπο σύνδεσης ανάλογα με το εάν είναι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι ή απλά ενδιαφερόμενοι.

Την επόμενη φάση αποτελεί το ξεκίνημα της διαδικασίας, όπου ο ένας από τους δύο δικηγόρους συνδέεται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του “PORTAL OLOMELEIA”. Αφού συνδεθεί με επιτυχία, μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με προηγούμενες υποθέσεις ή να ξεκινήσει μια νέα υπόθεση, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος που έχει εισέλθει στην πλατφόρμα για το διαζύγιο με ένα κλικ επιλέγει την εντολή “δημιουργία νέας υπόθεσης”. Αυτό ξεκινά τη διαδικασία και ανακτά αυτόματα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία όπως τον ΑΦΜ, τον αριθμό μητρώου στον Δικηγορικό Σύλλογο, το όνομα, το επίθετο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το “portal olomeleia”.

Διαβάστε:  Πνευματική λύση του γάμου - Διαδικασία

Πρώτον, ο δικηγόρος πρέπει να εισάγει τα παρακάτω στοιχεία: α) τον αριθμό της ληξιαρχικής πράξης γάμου, τον τόμο και το έτος της, β) τον κωδικό του Ληξιαρχείου που την εξέδωσε και γ) το επώνυμο ενός από τους συζύγους. Εναλλακτικά, μπορεί να καταχωρήσει τα Α.Φ.Μ. ή τα Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων και το επώνυμο ενός από αυτούς.

Δεύτερον, αφού ξεκινήσει η διαδικασία για το άυλο διαζύγιο, η εφαρμογή ανακτά αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα ακόλουθα στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών: α) όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α. των συζύγων, β) το είδος του γάμου (θρησκευτικός ή πολιτικός), γ) τον αριθμό των τέκνων, αν υπάρχουν, και τα στοιχεία αυτών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, αν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά, η διαδικασία δεν θα προχωρήσει.

Τρίτον, μετά την αρχική διαδικασία, ο δικηγόρος καταχωρεί το τελικό σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, καταχωρίζει τα στοιχεία του συμβολαιογράφου, επιλέγοντας τον από μια λίστα συμβολαιογράφων, καθώς και το ΑΦΜ και το email του άλλου δικηγόρου. Ο δικηγόρος που ξεκίνησε τη διαδικασία μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά την αίτηση ή να την υποβάλει οριστικά.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφηκε παραπάνω, όλοι οι δικηγόροι, οι σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για την έναρξη της διαδικασίας. Επιπλέον, ο δεύτερος δικηγόρος λαμβάνει ενημέρωση για να επιβεβαιώσει τα καταχωρηθέντα στοιχεία. Σε αυτό το στάδιο, κάθε μέρος έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τη διαδικασία, αλλά πρέπει να καταχωρίσει τον λόγο της ακύρωσης. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα μέρη λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για την ακύρωση. Είναι εξίσου σημαντικό ο δικηγόρος να έχει εξειδίκευση στο συναινετικό διαζύγιο.

Διαβάστε:  Οικογενειακή Διαμεσολάβηση: Επίλυση Οικογενειακών Διαφορών

Η είσοδος στην εφαρμογή για τους συζύγους πραγματοποιείται μέσω των κωδικών του taxisnet. Στη συνέχεια, αναλύουν το σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τους δικηγόρους τους. Έχουν τη δυνατότητα να το εγκρίνουν ή να το απορρίψουν. Σε περίπτωση εγκρίσης, συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία για τη σύνταξη της πράξης υπό την καθοδήγηση της πλατφόρμας.

Μετά την έγκριση του ιδιωτικού συμφωνητικού από τους συζύγους, ενημερώνονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ηλεκτρονικά για την έγκριση. Στη συνέχεια, αρχίζει η παρέλευση των απαιτούμενων 10 ημερών σύμφωνα με τον νόμο.

Μετά την παρέλευση των 10 ημερών, ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται μέσω email και συνδέεται στην πλατφόρμα μέσω των κωδικών taxisnet. Έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το τελικό συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσης γάμου. Στη συνέχεια, μπορεί να κατεβάσει το έγγραφο σε ψηφιακή μορφή. Η έγκριση του εγγράφου μπορεί να γίνει είτε μέσω της πλατφόρμας, είτε εκτός αυτής, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Ο συμβολαιογράφος πρέπει να διατηρεί το υπογεγραμμένο έγγραφο στο αρχείο του.

Μετά την έγκριση της συμβολαιογραφικής πράξης, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή για την οριστικοποίηση του διαζυγίου, εισάγοντας τα αντίστοιχα στοιχεία. Το έγγραφο στη συνέχεια αποστέλλεται στους πολίτες μέσω gov.gr, και όλα τα μέρη ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στην περίπτωση του θρησκευτικού γάμου, υπάρχει υποχρέωση λύσης πνευματικά του γάμου, και ο συμβολαιογράφος εισάγει τα αντίστοιχα στοιχεία για αυτήν τη διαδικασία.

Συνολικά, αυτή η διαδικασία προσφέρει μια ευκολότερη και πιο γρήγορη λύση για το διαζύγιο, ενσωματώνοντας την τεχνολογία στη νομική πραγματικότητα. Όλα τα βήματα τηρούν τις νομικές διαδικασίες του Αστικού Κώδικα και του Οικογενειακού Δικαίου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό γραφείο μας για απολύτως οποιαδήποτε απορία.

Διαβάστε:  Αναγνώριση Πατρότητας Τέκνων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας