Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Συνήγορος του Φοιτητή

Συνήγορος του Φοιτητή
Δικηγορικό Γραφείο

Ο Συνήγορος του Φοιτητή είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που έχει συσταθεί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, τη τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

Νομοθετικό πλαίσιο

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή καθιερώθηκε στην Ελλάδα με τον Νόμο 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». Σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου αυτού, ο Συνήγορος του Φοιτητή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος, με τριετή θητεία, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη. Ο Συνήγορος του Φοιτητή πρέπει να είναι πρόσωπο με υψηλή ακαδημαϊκή ή επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τα φοιτητικά θέματα.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Φοιτητή περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος για την επίλυση διαφορών ή την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.
  • Την εξέταση υποθέσεων που αφορούν τη τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης.
  • Την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος για τη βελτίωση των φοιτητικών συνθηκών.

Διαδικασία υποβολής παραπόνου

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν παράπονο στον Συνήγορο του Φοιτητή για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις σπουδές τους, την καθημερινότητά τους στο ίδρυμα ή τη σχέση τους με καθηγητές ή διοικητικές υπηρεσίες. Το παράπονο μπορεί να υποβληθεί εγγράφως, ηλεκτρονικά ή προφορικά.

Η υποβολή παραπόνου στον Συνήγορο του Φοιτητή είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η καταβολή τέλους ή αμοιβής.

Διαβάστε:  Υπολογισμός πενταετούς παραγραφής

Εξεταστική διαδικασία

Ο Συνήγορος του Φοιτητή εξετάζει το παράπονο και, εφόσον κρίνει ότι είναι βάσιμο, μεριμνά για την επίλυσή του. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να συνεδριάζει με τους εμπλεκόμενους φορείς, να ζητά πληροφορίες και έγγραφα και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη.

Η εξέταση του παραπόνου και η επίλυσή του γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τρόπο που να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παράπονο.

Επικοινωνία

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Συνηγόρου του Φοιτητή κάθε ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος. Ο φοιτητής πλέον έχει πολλές υποχρεώσεις όπως τις διπλωματικές εργασίες.

Συμπέρασμα

Ο Συνήγορος του Φοιτητή αποτελεί έναν σημαντικό φορέα για την προστασία των δικαιωμάτων των φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Μέσω του θεσμού αυτού, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση των φοιτητικών συνθηκών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας