Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Συναινετικό Διαζύγιο Κόστος και Έξοδα

Συναινετικό Διαζύγιο Κόστος και Έξοδα
Δικηγορικό Γραφείο

Το κόστος έκδοσης συναινετικού διαζυγίου είναι κατ’ελάχιστον 350 ευρώ για κάθε δικηγόρο εκ των δύο και 200 ευρώ αμοιβή του συμβολαιογράφου. Τα ανωτέρω έξοδα περιλαμβάνουν και τα γραμμάτια ΔΣΑ, καθώς και ΦΠΑ.

Οι τύποι διαζυγίου είναι κατ’ αρχήν δύο, το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο με αντιδικία. Με τον νέο νόμο η έκδοση συναινετικού διαζυγίου καθίσταται ο γρηγορότερος και οικονομικότερος τρόπος λύσης του γάμου μεταξύ των δύο συζύγων, καθώς μπορεί να εκδοθεί άμεσα, μέσα σε 12 μέρες, από μόλις 2 δικηγόρους και έναν συμβολαιογράφο του γραφείου μας. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να διευθετηθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη σημαντικά ζητήματα όπως  η επιμέλεια και η επικοινωνία με τα τέκνα, υποχρεώσεις διατροφής, θέματα σχετικά με τη  κοινή περιουσία, την  οικογενειακή στέγη κ.α.

Η διαδικασία είναι εύκολη καθώς με μία μόνο πράξη διευθετούνται όλες οι οικογενειακές  εκκρεμότητες που ανακύπτουν από τον τερματισμό του γάμου και της έγγαμης συμβίωσης του ζευγαριού, θέματα που αφορούν τα κοινά περιουσιακά στοιχεία, την μετεγκατάσταση ενός εκ των συζύγων από τη συζυγική οικία, ζητήματα μεταξύ ανήλικων τέκνων και γονέων. Υπογράφοντας ενώπιον δικηγόρων ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο από κοινού συναποφασίζουν για τα παραπάνω, κατοχυρώνεται για τους συζύγους  αμετάκλητος, εκτελεστός τίτλος μόλις επικυρωθεί από συμβολαιογράφο.

Όταν οι σύζυγοι συμφωνήσουν για το διαζύγιο, προχωρούν με  το δικηγορικό μας γραφείο σε μία συμβολαιογραφική πράξη που ονομάζεται πράξη συναινετικής λύσης γάμου και αποτελεί το συναινετικό διαζύγιο. Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο διάζευξης, που χαρακτηρίζεται από έντονη τυπικότητα, ακριβώς επειδή ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών και των κινήτρων των συζύγων εκφεύγει πλέον από τον έλεγχο του δικαστή. Το νέο συναινετικό διαζύγιο ολοκληρώνεται σε μόλις 12 ημέρες, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα  τέλεσης  νέου γάμου , εάν κάποια από τις δύο πλευρές το επιθυμεί.

Διαβάστε:  Εξώδικο

Συναινετικό Διαζύγιο Κόστος και Έξοδα – Ειδικότερα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Οι δύο σύζυγοι που επιθυμούν την λύση του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο, απευθύνονται  στους έμπειρους  δικηγόρους μας , οι οποίοι αναλαμβάνουν τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού. Με το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό οι σύζυγοι δηλώνουν την επιθυμία τους για τη λύση του γάμου ενώ, εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, παράλληλα ρυθμίζουν τα ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με αυτά, με υποχρεωτική ισχύ του συμφωνηθέντος περιεχομένου για δύο έτη τουλάχιστον, αναφορικά με τον τομέα της διατροφής. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για συναινετικό διαζύγιο λαμβάνει χώρα είτε από τους συζύγους ενώπιον της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτιθεί η συμβολαιογραφική πράξη, είτε από τους πληρεξουσίους δικηγόρους, με τη σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου ενώπιον Συμβολαιογράφου, εντός μηνός πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Μετά το πέρας δέκα ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους υποβάλλουν το ιδιωτικό συμφωνητικό ενώπιον του Συμβολαιογράφου, προκειμένου να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, η οποία επικυρώνει τη συμφωνία των συζύγων ως προς τη λύση του γάμου τους και τις ρυθμίσεις των ζητημάτων αναφορικά με τυχόν ανήλικα τέκνα τους, η οποία και υπογράφεται .

Εάν ο γάμος των συζύγων ήταν θρησκευτικός, υποβάλλεται περαιτέρω  αίτηση, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ζητώντας την  πνευματική λύση του γάμου. Προσκομίζοντας την απόφαση στο Ληξιαρχείο, στο οποίο δηλώθηκε η τέλεση του γάμου, δηλώνεται, πλέον, η λύση τού.

Ειδικότερα, για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου σε περίπτωση ύπαρξης ανηλίκου τέκνου απαιτείται από τους γονείς ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο θα ορίζεται ρητά ποιος εκ των δύο θα έχει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου και πώς θα επικοινωνεί ο άλλος γονέας (που δεν έχει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου) μ’ αυτό. Εκ του νόμου απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται όρος διατροφής  με ελάχιστη διάρκεια ισχύος δύο ετών. Διαφορετικά ακολουθείται δικαστηριακή διαδικασία όπου ρυθμίζεται το ζήτημα της διατροφής μέσω της  κατάθεσης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, δια της οποίας ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου ζητά την προσωρινή επιδίκαση διατροφής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου.

Διαβάστε:  Δικηγόρος για Επιμέλεια Παιδιού

Η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

  1. Αρχικά οι δύο σύζυγοι αποφασίζουν από κοινού την λύση του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο
  2. Εν συνεχεία απευθύνονται στο δικηγορικό μας γραφείο
  3. Συντάσσεται και υπογράφεται το ιδιωτικό συμφωνητικό που ρυθμίζει τα θέματα επικοινωνίας, διατροφής και επιμέλειας, ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου
  4. Υπογράφεται ειδικό πληρεξούσιο για την περίπτωση που δεν επιθυμούν τα μέρη να παραστούν στη διαδικασία
  5. Συντάσσεται και υπογράφεται συμβολαιογραφική πράξη σε συμβολαιογράφο για την λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο
  6. Λαμβάνεται εισαγγελική παραγγελία για την πνευματική λύση του γάμου, σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου
  7. Γίνεται πνευματική λύση του γάμου, σε περίπτωση τέλεσης θρησκευτικού γάμου
  8. Καταχωρείται η λύση του γάμου στο Ληξιαρχείο και τότε λαμβάνει χώρα η λύση του γάμου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι η ληξιαρχική πράξη γάμου, ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφα δελτίου ταυτότητας.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το συναινετικό διαζύγιο, το κόστος του και τη διαδικασία έκδοσης τηλεφωνήστε στο 210 3305169 και ένας έμπειρος δικηγόρος θα λύσει κάθε απορία σας.

One thought on “Συναινετικό Διαζύγιο Κόστος και Έξοδα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας